O PROJEKCIE

Projekt „Informatyka bez granic” jest realizowany przez konsorcjum: Politechnika Łódzka (lider), Stowarzyszenie I love Math i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest organizacja kursów semestralnych, rocznych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, które przyczynią się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (matematyka, robotyka) oraz wzbogacania zainteresowań; zaspokajania ciekawości poznawczej i inspirowania do odkrywania nowych obszarów zainteresowań; popularyzacji nauki, w szczególności informatyki i dziedzin pokrewnych.

PLANOWANE EFEKTY:

EFEKTY

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 898 738, 67 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

3 285 856,95 zł (84,28%)

ŚRODKI DOTACJI CELOWEJ:

495 919,55 zł

WKŁAD WŁASNY:

116 962,17 zł

UZASADNIENIE POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych i kursów, wspólnie z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog i Stowarzyszenie I love math) działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Z ankiet z 2017r. dla rodziców i dzieci, wynika, iż dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe w ramach np. uniwersytetów dziecięcych chętniej się uczą (52%), przejawiają większą aktywność w szkole (61%), mają wiedzę znacznie szerszą niż inni rówieśnicy (72%), przez co stają się pewniejsze siebie i chętniej poszerzają zdobytą wiedzę (47%). Nauka staje się dla nich przyjemnością.

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku). W ciągu pięciu lat badań BKL (Rynek pracy widziany oczami pracodawców) pracodawcy uznawali, że przedstawiciele kierunków technicznych mają niedostateczne umiejętności takie jak: zarządzanie czasem, samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć do pracy (kompetencje samoorganizacyjne). Jednocześnie deficytem są też umiejętności niezbędne do wykonywania zadań właściwych dla danego stanowiska pracy (kompetencje zawodowe) oraz umiejętności kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym, współpracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów międzyludzkich (kompetencje interpersonalne).

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST